Home Família LycaenidaeSubfamília TheclinaeTribo Eumaeini Gênero Olynthus