Home Família LycaenidaeSubfamília TheclinaeTribo Eumaeini Gênero Panthiades